Rank1

Idea#2

This idea is active.
Project »

Эрүүл мэнд, зөв хооллолтын талаарх төсөл

Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан төсөл. Бага наснаасаа зөв хооллолт болон өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болгох. Сургууль бүр дээр сурагчдын зөвлөлийг бий болгож бусаддаа зөв хооллолтын талаар мэдлэг мэдээлэл хүргэх. Сүү ХКтай хамтран сүүн бүтээгдэхүүнийг өдөрт хэрэглэх ач тусыг сурталчлах.

Comment

Submitted by zolnamar 3 years ago

Vote Activity

  1. Agreed
    1 year ago

Comments (0)